กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดโรดโชว์ “ถิ่นฟ้าล้านนา ตะวันออกสู่สากล” นำศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และสินค้าดี โปรโมทสร้างความเชื่อมโยงจากเหนือสู่ใต้ เมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 และ 8 เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน “ถิ่นฟ้าล้านนา ตะวันออกสู่สากล”

จัดขึ้นโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย แพร่ พะเยา น่าน) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีพื้นเมือง รวมทั้งนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นชื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในต่างภูมิภาค โดยมี น.ส.ศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และส่วนราชการใน จ.สงขลา รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

น.ส.ศศิธร  กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้อนุมัติให้ จ.เชียงราย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพหลัก และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา แพร่ และ น่าน เป็นเจ้าภาพร่วม ในการดำเนินการโครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายใต้ชื่องาน “ถิ่นฟ้าล้านนา ตะวันออกสู่สากล” โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 ก.ย. ตั้งแต่เวลา 11.00-21.30 น. ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีทั้งการจัดนิทรรศการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวของทั้ง 4 จังหวัด 22 หมู่บ้าน ในภาคเหนือตอนบน 2 โดยมีการจัดนิทรรศการแยกเป็นรายหมู่บ้าน และการจำหน่ายสินค้าโอทอปที่คัดสรรสินค้าคุณภาพจากพื้นที่ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก สินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องประดับ เครื่องปั้นดินเผา กระเป๋า รองเท้า เครื่องจักสาน และสินค้าอื่นๆ รวม 60 บูธ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews