โรคเบาหวานและโรคความดันเลือดสูง มีชุกชุมในประชากรโดยทั่วไป ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวและไม่ได้รับการรักษา ส่วนน้อยที่ได้รับการรักษา
การรักษาก็ไม่ดีพอ เพราะหมอยุ่ง โรงพยาบาลยุ่ง ขาดปฏิสัมพันธ์เชิงคุณภาพระหว่างผู้รักษาและผู้รับการรักษา

ทั้งการเป็นโดยไม่รู้ตัวและการดูแลรักษาที่ขาดคุณภาพ เปรียบประดุจมฤตยูเงียบที่คุกคามสุขภาพคนไทย ทำให้อวัยวะต่างๆ เสื่อม เช่น ไต หัวใจ หลอดเลือด สมอง และตา นำความพิการ ความทุกข์ทรมาน และความตายมาสู่คนไทยโดยไม่จำเป็น นอกจากนั้น ยังก่อให้เกิดภาระหนักแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ และความสูญเสียทางการทำงานและเศรษฐกิจเหลือคณานับ ทั้งหมดโดยไม่จำเป็น

ที่ว่าโดยไม่จำเป็นนั้นเพราะเราสามารถควบคุมได้
การควบคุมประกอบด้วยการป้องกันและการรักษา
คนทุกคน ครอบครัวทุกครอบครัว และทุกชุมชน ควรมีความรู้ความสามารถในการควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันเลือดสูง อย่าคิดพึ่งพิงโรงพยาบาลใหญ่ เพราะโรงพยาบาลใหญ่ยุ่งเกินกว่าที่จะดูแลโรคเบาหวานและโรคความดันเลือดสูงได้อย่างทั่วถึงและดีพอ

Self care การดูแลรักษาตัวเอง
Family care การดูแลรักษาในครอบครัว
Community care การดูแลรักษาในชุมชน
SFC คือกุญแจของการมีสุขภาพดี

ขอให้คนไทยทุกคน องค์กรทุกองค์กร และสถาบันทุกสถาบัน ทำความเข้าใจและช่วยกันสนับสนุน SFC คนไทยจะอยู่รอดปลอดภัย ไม่ต้องเจ็บป่วยล้มตายโดยไม่จำเป็น
/หมอชาวบ้าน