สธ.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคระดับจังหวัด เน้นการดูแลเข้มรายบุคคล โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้มีอัตราความสำเร็จการรักษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ลดอัตราอุบัติการณ์วัณโรคของไทยให้เหลือ 88 ต่อประชากร 100,000 คน สิ้นปี พ.ศ.2564 ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมการประชุมรัฐมนตรีระดับโลกเรื่อง

“ยุติวัณโรคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (The Global Ministerial Conference “Ending TB in the Sustainable Development Era : A Multisectoral Response”) ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ที่กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อให้ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกเร่งรัดการใช้ยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคอย่างครอบคลุม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีด้านต่างๆ และสร้างเครือข่ายการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคขององค์กรต่างๆ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาวัณโรคของแต่ละประเทศ ให้สอดคล้องตามทิศทางยุทธศาสตร์การยุติวัณโรค และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้บรรลุเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรคให้ต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกภายในปี พ.ศ.2578 ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด
สำหรับประเทศไทยข้อมูลล่าสุดปี 2560 มีผู้ป่วยวัณโรค ขึ้นทะเบียนรักษา 67,193 ราย คิดเป็นอัตราความครอบคลุมการรักษาวัณโรคเพียงร้อยละ 59.4 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยจะเน้นที่การดูแลรักษาอย่างเข้มข้นเป็นรายบุคคลด้วยแนวทางการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้มีอัตราความสำเร็จการรักษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth