สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดบึงกาฬ จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

วันนี้ (3 ก.ย. 60) ที่ศาลารวมใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “โครงการเปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดบึงกาฬ” โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและอ่านสารเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือขององค์การ UNESCO
นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งการรู้หนังสือสากลของโลก โดยชี้ให้คนยุคปัจจุบันสามารถเลือกใช้ช่องทางใหม่ ในการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิตอลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาเพื่อเข้าสู่โลกอาชีพ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยมีการแสดงนิทรรศการ โชว์ศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ของ กศน.จังหวัดบึงกาฬ การฝึกอาชีพ และจำหน่ายผลผลิตทางอาชีพของแรงงานนอกระบบจากเครือข่ายของ กศน. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำ สรภัญญะ การประกวดโครงงาน ประกวดอาหารพื้นบ้าน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ แข่งขันตอบปัญหาและการอ่านร้อยแก้ว มีผู้ร่วมงานครั้งนี้ประมาณ 1,600 คน
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเตือน และสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนรู้หนังสือเพิ่มขึ้น เพราะที่ผ่านมาพบว่าโลกยังมีผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ ขาดทักษะในการเรียนรู้จำนวนมาก การลดช่องว่างทางการศึกษาผ่านเครื่องมือดิจิตอล จึงนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการทำงานแบบมีส่วนร่วมในภาคประชารัฐของพันธมิตรทั่วโลก รุดหน้าสู่ภาวะสากลแห่งโลกในวันที่ระลึกแห่งการรู้หนังสือในโลกดิจิตอลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นรากฐานแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดบึงกาฬ ให้มีศักยภาพสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคต
/NNT